Zásady/pravidlá ochrany a spracúvania osobných údajov dotknutých osôb vrátane poučeniaÚčel spracúvania osobných údajov:
Účel spracúvania osobných údajov je plnenie predmetu zmluvy a na predzmluvné vzťahy pri predaji nehnuteľností, ktoré sú súčasťou projektu „Rajpark residence“.

Zoznam osobných údajov:
Spoločnosť ATP stavby, s.r.o. , spracúva osobné údaje záujemcov o kúpu nehnuteľnosti (budúcich kupujúcich / kupujúcich) v rozsahu titul, meno, priezvisko fyzických osôb alebo štatutárov právnických osôb, pri fyzických osobách ďalej rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť fyzických osôb, emailová adresa, tel. číslo, údaje o bankovom účte (OÚ nevyhnutné na vyhotovenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, rezervačnej dohody a kúpnej zmluvy v súlade s príslušnými právnymi predpismi).

Poučenie o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov:
Osobné údaje poskytuje dotknutá osoba na vyššie vymedzený účel spoločnosti ATP stavby, s.r.o. ich na tento účel spracúva v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, teda bez potreby požadovať osobitné udelenie súhlasu dotknutou osobou. V prípadoch vyžadovaných príslušným právnym predpisom (najmä v prípadoch priameho marketingu a zasielanie newsletterov v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov), prevádzkovateľ bude pred spracúvaním OÚ žiadať osobitné udelenie súhlasu, a tento súhlas bude udelený dotknutou osobou buď fyzicky na hmotnom nosiči alebo elektronicky zvolením možností „udeľujem“ alebo „súhlasím“ pri textácii znenia súhlasu spolu s poučením dotknutej osoby o jej právach s udelením tohto súhlasu spojených na dobu 10 rokov. Pred uplynutím doby, na ktorú bol udelený súhlas, prevádzkovateľ si vyžiada nový súhlas na ďalšie spracovanie údajov.

Poučenie o právach dotknutej osoby:
Dotknutá osoba je oprávnená na základe písomnej žiadosti alebo elektronicky na nižšie uvedený kontaktný email od spoločnosti ATP stavby, s.r.o. vyžadovať najmä:
• potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
• vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu identifikačných údajov Prevádzkovateľa, účelu spracúvania Osobných údajov, zoznam Osobných údajov a potrebné doplňujúce informácie,
• informácie o zdroji, z ktorého získal jej Osobné údaje na spracúvanie,
• zoznam Osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
• opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
• likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
• likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
• blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.
Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u Prevádzkovateľa namietať voči: spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu.

Ďalšie informácie:
Spoločnosť ATP stavby, s.r.o. uchováva osobné údaje týkajúce sa zmluvného partnera v Databáze záujemcov o kúpu nehnuteľnosti v projekte ,,Rajpark residence“ po dobu troch (3) rokov odo dňa obdržania osobných údajov od dotknutej osoby (to neplatí v prípade osobitne udeleného súhlasu so spracúvaním OÚ, ak v ňom bola dohodnutá dĺžka doby udelenia súhlasu dlhšia ako je uvedená v tomto odseku, resp. v týchto podmienkach). Po uplynutí tejto doby prevádzkovateľ zabezpečí likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby. Oprávnenie získavať osobné údaje v mene spoločnosti ATP stavby, s.r.o. ako prevádzkovateľa vyplýva oprávneným osobám v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje dotknutej osoby spoločnosť ATP stavby, s.r.o. nezverejňuje. Osobné údaje dotknutej osoby nebudú poskytnuté tretím stranám; s výnimkou
1/ zazmluvnených predajcov prevádzkovateľa, ktorí sprostredkúvajú uzatvorenie zmluvného vzťahu s dotknutou osobou za účelom kúpy nehnuteľnosti, a
2/ najmä v prípade osobitne udelených súhlasov so spracúvaním OÚ najmä za účelom zasielania newslettrov, môže OÚ v prípade, ak je to nevyhnutné, a v nevyhnutnom rozsahu, spracúvať aj spoločnosť/-ti prevádzkujúca/-e online službu Mailerlite je/sú zapojená/-é do tzv. štítu na ochranu osobných údajov California Consumer Privacy Act (“CCPA”) residents of California, United States

Adresa spoločnosti:
ATP stavby, s.r.o.
Fatranká 1082
Teplička nad Váhom 013 01
Tel.: +421 917 640 041
E-mail: info@atpstavby.sk, info@rajpark.sk